مشخصات فردی و زندگینامه
نام:قاسم
نام خانوادگی:سبحانی فخر
پست الکترونیک:ghsobhanif@yahoo.com
نخصص ها:کلام ، فلسفه

زندگی نامه

زندگینامه ایشان به زودی ثبت خواهد شد.