سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حوزه علمیه اسلام آباد 
اجرایى 
 
 
مسئول حوزه 
همکاری 
حوزه علمیه اسلام آباد 
مسئول حوزه 
 
 
اجرائی